1
0
Fork 0
My CP collection
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Gia Phong 8a7dfa0972 [usth/ICT2.7] Remove Udacity transcribes 2 years ago
2ndary Reorganize stuff from secondary school 2 years ago
coci Normalize pathname 2 years ago
codechef Thank you Corona for giving me some time to do this 2 years ago
codeforces Update README.md 6 years ago
cpptour One does not simply do CP well in NNN 3 years ago
daily Add /r/dailyprogrammer Challenge #306 Easy 5 years ago
mips [mips] Finish chapter 3 2 years ago
ntu Normalize pathname 2 years ago
others Practikal Informatiques 3 years ago
paip One does not simply do CP well in NNN 3 years ago
sicp [sicp] Section 4.1.7: Do anal(ysis) before ejaculating for better performance 4 years ago
thinkperl6 A new project is coming 3 years ago
toys Late April homework 3 years ago
usth [usth/ICT2.7] Remove Udacity transcribes 2 years ago
.gitignore [paip] Upload Twenty Questions and ELIZA 4 years ago
.gitmodules Fix submodules 2 years ago
LICENSE Initial commit 6 years ago
README.md [usth/ICT2.9] Add final project 2 years ago

README.md

cp

This used to be my competitive programming collection, now it is more of a warehouse for my computer programming journey. For historical reasons, this README as well as commit messages are duolingo (anglais et vietnamien).

Thư mục Nguồn đề bài
2ndary Secondary school competitions
coci Giải Tin học Croatia mở rộng
codechef Codechef
codeforces Codeforces
cpptour A Tour of C++
daily /r/dailyprogrammer
mips MIPS Assembly Language Programming
ntu Đại học Nha Trang
others Các đề bài không rõ nguồn
paip Paradigms of Artificial Intelligence Programming
sicp Structure and Interpretation of Computer Programs
thinkperl6 Think Perl 6
toys Programs that don't deserve their own repo
usth L'Université des Sciences et des Technologies de Hanoï

Ở mỗi thư mục con sẽ có tệp README.md ghi lại đề bài. Riêng coci, ntucodeforces sẽ chỉ có danh sách đường dẫn tới các đề bài. Đề bài sẽ được cập nhật dần.

Phiên bản các trình dịch sử dụng test:

Ngôn ngữ Trình dịch
C GNU GCC 4.9+
Common Lisp SBCL 1.4.8+
Java OpenJDK 11+
Lua Lua 5.1+
MIPS ASM SPIM 8.0
Octave Octave 6+
Pascal Free Pascal 2.6.4+
Python Python 3.5+
Raku Rakudo 2018.12+
Scheme GNU Guile 2.0.11+

SICP không chỉ dùng Guile để chạy Scheme mà còn sử dụng Racket (#lang sicp) trong các chương 1, 2 và 3.

Tất cả các bài làm được phát hành theo giấy phép GPLv3, cho phép người dùng chạy, nghiên cứu, chia sẻ và chỉnh sửa tự do. Các đề bài hầu như không rõ điều khoản sử dụng.