0
7
Fork 6
Mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #Crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

31 KiB

ટ કઉડવ .લ


ઉડફ

🖹 🖼
"ધ ગટ કઉડવallલ" એ ય.એસ. કપન, કઉડફર ઇનક.તએન (કનટ ડિિવરટવરક) સઓ, ડઓએસ શમન, ઇનટરનટ સરક અનિિબટડ ડ.એન.એસ. (ડન નમ સરવર) સઓ પરદન કર.
ઉડફર એ વિવન એમઆઇટએમ પ (વિપરત પ) છ.કઉડફર સએન મટમ 80% થ વધરનિ ધર અનઉડફર વપરશકરઓન દરરજ વધ રહ.તઓએ 100 થ વધમનટવરક વિત કર.કઉડફિટર, એમન, Appleપલ, ઇનમ, બિગ અનિિિત કરત વધબ ટિકન આપ.કઉડફ મફત યજન આપ રહ અન ઘણ ઉપયગ તમન સરવરસનય રઠવવ બદલ કર.તઓ સગવડત પર ગપનયતર કર.
ઉડફર સરહદ પિગ એજનટનમ વર, તમ અનળ વબસરવર વચ.તમ તમ પસદ કરતવય સ કનટ કરવ સકષમ નથ.તમઉડફરથ કનટ થઈ રહ અન તમ બધિિિટ થઈ અનય પર આપ આવ. Cloudflaro havas tutmondan vidon en la trafikon de la interreto kaj ili observas la trafikon fluanta al kaj de ili kontinue.
ળ વબસરવર એડમિિટર એજનટ - કઉડફ --નમન "વબ સપતિ" પર કણ accessકસ કર શક અન "પરતિિત કર" વિત કરવ આપ હત.
ય છબ પર એક નજર ન.તમિઉડફર ફકત ખરબ વયકિઓન જ અવરિત કરશ.તમિરશઉડફર હ onlineનલઇન હય છ (કય ન ન જશ).તમિરશયદસર બotsટ અનલરસ તમબસઇટન અનરમણિ આપ શક.
િલકલ સ નથ.કઉડફર નિષ લઈ કરણ વિ અવરિત કર.કઉડફર ન જઈ શક.કઉડફર કયદસર બotsટ અવરિત કર.
ઈપણ હિગ સમ, કઉડફર સણ નથ.જ આ સરવર સય કર રહય ત પણ તમ આ સન જ.
તમ ખરખર વિઉડફરમ 100% અપટઇમ છ?કઉડફટલર નય છ તમનલ નથ.જઉડફર ન જશ તમહક તમબસઇટન accessકસ કર શકશ નહ.
નનટ ફયરવ toલનદરભમ કહ આવબ સમગઈન ઘણણસિટર કરવલનમક કમ કર (એટલ ઇનલડ ચઇન દરક અન બહરન).જ જ સમય, એકદમ અલગ વબ જ અસરગરસત નથ, તસરશપ વિબ, જમ ક “ટન” ન છબ અન “ટિનનમન સર વિધ” ન ઇતિસ.
ઉડફરમ મહન શકિ.એક અરથમ, અિમ વપરશકર આખરએ છઓ નિિત કર.કઉડફરનરણ તમનબસઇટ બઉઝ કરવ અટકવવ આવ.
ડફરન ઉપયગ સસરશપ મ કર શકય છ.
તમઉઝરન ઉપયગ કર રહઉડફડ વબસઇટ જઈ શકત નથઉડફિ શક બ itટ છ (કરણ ક ઘણ ઉપયગ કરત નથ).
તમિટન સકષમ કરિ આ આકરમક "બઉઝર ચક" પસર કર શકત નથ.આ તમયવન જવનનચ (અથવ વધ) સડનયય છ.
ઉડફગલ, યષ, યacyસ અન એપઆઇ કટ જયદસર રસ / કલરસન આપમ અવરિત કર.કઉડફયદસર સધન બotsટડવ ઉદશથ "બયપસ કઉડફર" સમયન સકિય રિષણ કર રહ.
ઉડફર એ જ ર ઘણમન નબળ ઇનટરનટ કનિિછળનબસઇટસન fromકસ કરવ અટક (ઉદહરણ તર, તઓ NAT ન 7+ સતરછળ હઈ શક અથવ સમન આઇપર કર શક, ઉદહરણ તરર વઇફઇ) જઓ બહિધ છબ હલ નહ કર.કટલક કિઓમ, આનગલનષવ 10 થ 30 મિિટન સમય લગશ.
વરષ 2020 મઉડફગલનિ એચ કરવરણ કગલ ત ઉપયગ મક લ ઇર ધર.કઉડફ તમન કહ હતઓ તમપનયતળ ર ("તપનયતિ કરવ મદદ કર") પર આ દત છ.ત બધિ."બટન અન અનય પરકરનપયગન અવરિત કરત વખત, એચ.કબસઈટન આ મગનનમ કમ આપ"
વપરશકરરષિણથ, આમ ઘણરફર થત નથ. તમનિકરણ મ દબણ કરવ આવ રહ.
ઉડફ દરરજ ઘણણસ અન સ softwareફટવરન અવરિત કરવ આવ.
ઉડફિવભરન ઘણન કર.સિ પર એક નજર ન અનિ તમઇટ પર કઉડફરન અપનવવ વપરશકર અનભવ મ નહ.
તમ ઇચ કર શકત નથ ઇનટરનટન?મગનઓ તમબસઇટનત લબ પઠનડ કર શકત નથ, ત અનય પધશ.તમઈપણ મઓન સકિય ર અવરિત કર શકત નથ, પરઉડફરનિફ defaultલટ ફયરવ manyલ ઘણ અવરિત કરવરત કડક છ.
િટ અનઝન સકષમ કરિ હલ કરવઈ રસ નથ.કઉડફર તમન ઓળખવઉઝર સહ બનવવ ઉપયગ કર રહ.સઇટ બઉઝ કરવખવ તમ લવચક છ નહ નક કરવઉડફ તમ ઓળખ જણવ જરર છ.
ર વપરશકરઓ અનએન વપરશકરઓ કઉડફરન પણ શિર છ.બ ઉક ઉપયગ ઘણ કરવ આવ રહઓ તમનશ / નિગમ / નટવરક નિ અનસસર ઇનટરનટ આપ શકત નથ અથવમનપનયતરકિત રખવ વધતર ઉમરવ.કઉડફર નિદયત પર હમલ કર રહ, તમનમનશનનધ કરવ દબણ કર.
તમ આ કષણ સરનરયસ ન કરય, ત અમ તમનર બઉઝરનઉનલડ કરવ અન તમ પસબસઇટસનત લિત કરએ છએ.અમ તમન તમક વબસઇટ અથવ સરકબપજ પર લ loginગિન ન કરવચન કરએ છએ અથવઓ તમ એકઉનટનગ કરશ. તબસઇટસ મએન વપર.
તમ કહ શક “ટર ગરકયદસર છ! ટર યઝરસ ગર છ! ટર ખરબ છ! ". ન.તમર વિિિઝનમ શકશ, ટરન ઉપયગ ડકનટ અનડ ગન, ડરગસ અથવિડ પન બઉઝ કરવ થઈ શક.જ ઉપરનિદન સ ઘણ બજરનબસઇટ છ તમ આવ વસઓ ખર શક, તઇટસ ઘણર કટ પર પણ દય છ.
ર યએસ આરિકસવવ આવ હત, પરલનર ટર પટ દિકસવવ આવ.ઘણ અનઓ છ તમિિ સહિત ટરન ઉપયગ કર.ત, જ તમ તમબસઇટ પર કઉડફરન ઉપયગ કર રહ તમતવિક મણસ અવરિત કર રહ.તમભવિત મિરત અનયવસયનવશ.
અનમન DNS સ, 1.1.1.1, કઉડફરનિ નકલ આઈપ સરન, "127.0.0.x" જિક હટ આઈપ, અથવ ફકત કઇ જ પરત ન આપ વપરશકરઓનબસઇટનત લિટર કર રહ.
ઉડફર DNS તમન નકલ DNS જવબનરણટફન એપિશનથ કમટર રમત સ softwareનલઇન સ smartphoneફટવરન પણ ત.કઉડફર DNS કટલક બક વબસઇટસ પર ક કર શકશ નહ.
અન અહ તમિરશ,
ર અથવએનન ઉપયગ નથ કરત, મમ કળજઈએ?
ઉડફર મિગ પર વિસ કર, મળજઈએ
બસઇટ https છળજઈએ
તમઉડફરન ઉપયગ કરતબસઇટનત લ, ત તમ તમિ ફકત વબસઇટ મિકન જ નહ, પણ કઉડફરન પણ શર કર રહ.વિપરત પ આ રય કર.
TLS ટિકનિિટ કરિિષણ કરવ અશકય છ.
ઉડફર તમ બધમ કસવરડ.
ઉડબડ કઈપણ સમય થઈ શક.
ઉડફરન https કય અત-થ-અત હ નથ.
તમ ખરખર કઉડફર અન 3-અકષર એજન તમર કરવ?
ઇનટરનટ વપરશકર profileનલઇન પઇલ એ એક "ઉતદન" છ સરકર અન તકનપનઓ ખરદવ.
મલડ સિિ.એસ. વિ જણ હત:

તમટલયવન છ તમનલ છ? તઈ રત છ તમ અમન?
ઉડફ "કઉડફર રપ" તર ઓળખ મફત વએન સ પણ પરદન કર.જ તમ ઉપયગ કર, ત તમ બધટફન (અથવ તમ કમટર) કનશનસનઉડફર સરવરસ પર મકલવ આવશ.કઉડફર જ શક તમ કઈ વબસઇટ વ, તમિપણટ કર, તમત કર વગ.તમ તમ બધિઉડફિક આપ રહ.જ તમન “શ તમ મજક કર? કઉડફર સરકિત છ. " ત તમ VPN કય કરખવ જરર છ.
ઉડફ કહમનએન સ તમ ઇનટરનટન ઝડપ બન.પરએન તમ ઇનટરનટ કનશનન તમલન કનશન કરત બન.
તમ કદચ પહ જ PRISM કડ વિણત હશ.ત એટ એનડ ટ એનએસએન સરલનસ મ તમમ ઇનટરનટ ડ ક copyપિ કરવ.
આપણ કહએ ક તમ એનએસએ પર કમ કર રહ, અન તમન દરક નગરિકન ઇનટરનટ પઇલ જઈએ છ.તમગનઉડફર પર આધળપણિસ કર અન ઉપયગ કર - ફકત એક કિય ગટવ - તમનપન સરવર કનશન (એસએસએચ / આરડ), વયકિગત વબસઇટ, ચટ વબસઇટ, ફરમ વબસઇટ, બક વબસઇટ, વબસઇટ, સરચ એનિન, ગત સભય ફકત વબસઇટ, હરબસઇટ, શિગ, વિિઓ વબસઇટ, એનએસએફડબલબસઇટ અનરકયદસર વબસઇટ.તમ એ પણ જઓ "સરકિત!" મઉડફરન DNS સ ("1.1.1.1") અન VPN સ ("કઉડફર રપ") ન ઉપયગ કર. ઝડપ! વધ! ” ઇનટરનટ અનભવ.તમન વપરશકર આઇપ સરન, બઉઝર ફિગરપિટ, કઝ અન આરએવય-આઈડડવ લકયન profileનલઇન પઇલ બનવવ ઉપય થશ.
તમનમનઈએ છ. તમ કરશ?
ઉડફર હનટ છ.
દરક મ મફત મધ. કટલક તર જ.
ઉડફરન ઉપયગ કરશ નહ.
ઇનટરનટનિિય બનવવ.

કર આગલઠ પર ચ: "ઉડફર એથિ"


_મનિક કર_

અન વધિ

આ ભર એવબસઇટસનિ "ધ ગટ કઉડવwલ" નછળ છ, ટર વપરશકરઓ અન અનય સએનન અવરિત કર.

વધ મહિ


_મનિક કર_

તમ કર શક?


બનવટિ

અમ સતર ચનલ ourગ મ બનવટ એકઉનસન અસિવ વિઈમફર જ, તિટર, ફસબક, પન, ઓપન કલિવ, વિજ વગઈએ. અમય તમ ઇમઇલ પછત નથ. અમય તમમ પછત નથ. અમ તમ ઓળખ કદછત નથ. અમય તમન પછત નથ. અમય તમન પછત નથ. અમય તમ સમછત નથ. અમ તમનય સિયલ મિ પર ફ કરવ નથ કહએ. અમય તમયલ મિછત નથ.

નકલ એકઉનસ પર ટરસટ ન કર.


🖼 🖼

🖼 Poster