0
7
Fork 6
Mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #Crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

29 KiB

The Great Cloudwall


ດ Cloudflare

🖹 🖼
"The Great Cloudwall" ແມນບດ Cloudflare Inc, ບດຂອງສະຫະລດອາເມລກາ.ມນແມນການໃຫການ CDN (ເຄອຂາຍການຈດສງເນອຫາ), ການຫດຜອນ DDoS, ຄວາມປອດໄພທາງອນເຕເນດແລະການໃຫການ DNS (ໂດເມນຊໂດເມນ) ທແຈກຢາຍ.
Cloudflare ແມນຕວແທນ MITM ທໃຫຍດຂອງໂລກ (ຕວແທນປນກບກນ).Cloudflare ເປນເຈາຂອງຫລາຍກວາ 80% ຂອງສວນແບງຕະຫລາດ CDN ແລະ ຈຳ ນວນຜໃຊ cloudflare ກຳ ລງເຕບໃຫຍໃນແຕລະມ.ພວກເຂາໄດຂະຫຍາຍເຄອຂາຍຂອງພວກເຂາໄປຫາຍກວາ 100 ປະເທດ.Cloudflare ໃຫການການເຂາຊມເວບຫລາຍກວາ Twitter, Amazon, Apple, Instagram, Bing ແລະ Wikipedia ລວມກນ.Cloudflare ກາລງສະເຫນແຜນທເສຍຄາແລະຫາຍໆຄນກາລງໃຊນແທນທຈະກາຫນດຄາເຊຟເວຂອງພວກເຂາຢາງຖກຕອງ.ພວກເຂາຊຂາຍຄວາມເປນສວນຕວຫາຍກວາຄວາມສະດວກສະບາຍ.
Cloudflare ນງຢລະຫວາງທານແລະຜ ກຳ ເນດເວບ, ເຮດຄບຕວແທນລາດຕະເວນຊາຍແດນ.ທານບສາມາດເຊອມຕບຈດ ໝາຍ ປາຍທາງທານເລອກ.ທານ ກຳ ລງເຊອມຕບ Cloudflare ແລະຂນທງ ໝດ ຂອງທານ ກຳ ລງຖກຖອດລະຫດແລະມອບໃຫາງໄວວາ. Cloudflaro havas tutmondan vidon en la trafikon de la interreto kaj ili observas la trafikon fluanta al kaj de ili kontinue.
ຫານ webserver ຕນສະບບໄດອະນຍາດໃຫວແທນ - Cloudflare - ຕດສນໃຈວາໃຜສາມາດເຂາເຖງ "ຊບສນເວບ" ແລະ ກຳ ນດ "ເຂດ ຈຳ ກດ".
ເບງຮບທກຕອງ.ທານຈະຄດວາ Cloudflare ຕນພຽງແຕນທເທານນ.ທານຈະຄດວາ Cloudflare ແມນຢໃນລະບບ online ຕະຫອດເວລາ (ບເຄຍຖອຍຫງ).ທານຈະຄດວາບອທກຕອງແລະຕວກວາດເວບສາມາດດດສະນເວບໄຊທຂອງທານ.
ເຖງຢາງໃດກຕາມສງເຫານແມນຄວາມຈງເລຍ.Cloudflare ກຳ ລງສະກດກນປະຊາຊນຜດໂດຍບເຫດຜນ.Cloudflare ສາມາດລດລງໄດ.Cloudflare ຕນບອທກຕອງ.
ນກບບການໂຮດຕງໃດໆ, Cloudflare ບມບນແບບ.ທານຈະເຫນ ໜາ ຈເຖງແມນວາເຊບເວ ກຳ ລງເຮດວຽກຢ.
ານກດວາ Cloudflare ມເວລາ 100% ບ?ທານບາ Cloudflare ຫດລງຈກເທອ.ຖາ Cloudflare ຫດລງລກຄາຂອງທານບສາມາດເຂາເຖງເວບໄຊທຂອງທານ.
ນຖກເອນວານໃນການອາງອງເຖງ Great Firewall of China ເຊງເຮດວຽກທປຽບທຽບໃນການກນຕອງມະນດຫລາຍໆຄນຈາກການເບງເນອຫາໃນເວບໄຊທ (ເຊນວາທກໆຄນໃນຈນແຜນດນໃຫຍແລະຄນພາຍນອກ).ໃນຂະນະດຽວກນຜໄດບຜນກະທບທຈະເຫນເວບໄຊທແຕກຕາງກນທຫນາແປກ, ເວບໄຊຕການກວດສອບເຊນຮບພາບຂອງ "ຜຊາຍຖງ" ແລະປະຫວດຂອງ "ການປະທວງ Tiananmen Square".
Cloudflare ມພະລງທງໃຫຍ.ໃນຄວາມ ໝາຍ ໜງ, ພວກເຂາຄວບຄມສງທ ນຳ ໃຊດທາຍເຫນ.ທານໄດກປອງກນຈາກການທອງເວບໄຊທເພາະວາ Cloudflare.
Cloudflare ສາມາດໃຊ ສຳ ລບການກວດສອບການກວດສອບ.
ານບສາມາດເບງເວບໄຊທ cloudflared ຖາທານ ກຳ ລງໃຊ browser ທອຍໆເຊງ Cloudflare ອາດຄດວາມນແມນ bot (ເພາະວາບຫລາຍຄນໃຊນ).
ານບສາມາດຜານ“ ເຊກ browser” ທສະແດງໂດຍບອງເປດໃຊ Javascript.ນແມນການເສຍເວລາຫາ (ຫາຍກວານນ) ວນາທຂອງຊດທ ຳ ຄາຂອງທານ.
Cloudflare ຍງສະກດອດຕະໂນມດຫນຍນ / ຕວກວາດເວບທກຕອງເຊນ Google, Yandex, Yacy, ແລະລກຄາ API.Cloudflare ກຳ ລງຕດຕາມກວດກາຊມຊນ“ bypass cloudflare” ຢາງຈງຈງດວຍຄວາມຕງໃຈທຈະ ທຳ ລາຍບອທນຄວາທກຕອງ.
Cloudflare ຄາຍຄນປອງກນບໃຫຫລາຍໆຄນທການເຊອມຕນເຕເນດທຈາກການເຂາເຖງເວບໄຊທາງໆທເບອງຫລງ (ຕວຢາງເຊນ, ພວກເຂາອາດຈະຢເບອງຫລງ 7+ ຊນຂອງ NAT ຫລແບງປນ IP ດຽວກນ, ຕວຢາງເຊນ Wifi ສາທາລະນະ) ເວນເສຍແຕາພວກເຂາແກໄຂ CAPTCHAs ຫາຍຮບພາບ.ໃນບາງກລະນ, ມນຈະໃຊເວລາ 10 ຫາ 30 ນາທເພອເຮດໃຫ Google ພໃຈ.
ໃນປ 2020 Cloudflare ໄດຽນຈາກ Google's Recaptcha ມາເປນ hCaptcha ຍອນວາ Google ຕງໃຈຄດຄາໃຊາຍໃນການ ນຳ ໃຊນ.Cloudflare ບອກທານວາພວກເຂາເອາໃຈໃສຄວາມເປນສວນຕວຂອງທານ ("ມນຊວຍແກໄຂຄວາມກງວນກຽວກບຄວາມເປນສວນຕວ") ແຕານແມນການຕວະ.ມນແມນທງຫມດກຽວກບເງນ.“ hCaptcha ອະນຍາດໃຫເວບໄຊທຫາເງນເພອຮບໃຊຄວາມຕອງການນໃນຂະນະທ ກຳ ລງສະກດບອທແລະຮບແບບອນໆຂອງການລວງລະເມດ”
ຈາກທດສະນະຂອງຜໃຊ, ມນບການປຽນແປງຫຍງຫາຍ. ທານ ກຳ ລງຖກບງຄບໃຫແກໄຂມນ.
ມະນດແລະໂປແກມໂປແກມໂປແກມໂປແກມໂປແກມໂປແກມໂປແກມ Cloudflare ຖກກກຂງທກໆວ
Cloudflare ກກວນຄນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍໃນທວໂລກ.ເບງບນຊລາຍຊແລະຄດວາການຮບຮອງເອາ Cloudflare ຢໃນເວບໄຊທຂອງທານແມນດ ສຳ ລບປະສບການຂອງຜໃຊຫລ.
ດປະສງຂອງອນເຕເນດແມນຫຍງຖາທານບສາມາດເຮດໃນສງທານຕອງການ?ຄນສວນໃຫຍເຂາເບງເວບໄຊທຂອງທານພຽງແຕຊອກຫາ ໜາ ອນໆຖາພວກເຂາບສາມາດໂຫລດ ໜາ ເວບ.ທານອາດຈະບສະກດຜມາຢຽມຢາມຢາງຫາວຫນ, ແຕ Firewall ເລມຕນຂອງ Cloudflare ແມນເຄງຄດພຈະກດຂວາງຄນ ຈຳ ນວນຫາຍ.
ທາງໃດທຈະແກໄຂ captcha ໂດຍບອງໃຊ Javascript ແລະ Cookies.Cloudflare ກຳ ລງໃຊພວກມນເພອເຮດລາຍເຊນຂອງຕວທອງເວບເພອ ກຳ ນດຕວທານ.Cloudflare ຕອງຮວຕນຂອງທານເພອຕດສນໃຈວາທານມດໄດບການສບຕການຊອກຫາເວບໄຊທຫລ.
ໃຊ Tor ແລະຜໃຊ VPN ແມນຜກເປນເຫຍອຂອງ Cloudflare ເຊນກນ.ວແກໄຂທງສອງຢາງແມນຖກ ນຳ ໃຊໂດຍຫລາຍໆຄນທສາມາດໃຊນເຕເນດທໄດບການເບງແຍງຍອນນະໂຍບາຍປະເທດ / ບດ / ເຄອຂາຍຂອງພວກເຂາຫລອງການເພມຊນພເສດເພອປກປອງຄວາມເປນສວນຕວຂອງພວກເຂາ.Cloudflare ກຳ ລງໂຈມຕນເຫານນໂດຍບອາຍ, ບງຄບໃຫພວກເຂາປດການແກໄຂຕວແທນຂອງພວກເຂາ.
າທານບໄດດລອງໃຊ Tor ຈນຮອດປດຈນນ, ພວກເຮາຂແນະ ນຳ ໃຫານດາວໂຫລດ Tor Browser ແລະເຂາເບງເວບໄຊທານມກ.ພວກເຮາແນະ ນຳ ໃຫານບເຂາສເວບໄຊທທະນາຄານຫລາ ເວບລດຖະບານຂອງທານຫພວກເຂາຈະທງບນຊຂອງທານ. ໃຊ VPN ສຳ ລບເວບໄຊທເຫານນ.
ານອາດຈະຢາກເວາວາ "Tor ແມນຜດກດ ໝາຍ! ຜໃຊ Tor ແມນຄະດອາຍາ! Tor ບ! ".ທານອາດຈະໄດຮຽນຮຽວກບ Tor ຈາກໂທລະພາບ, ໂດຍກາວວາ Tor ສາມາດຖກ ນຳ ໃຊໃນການຊອກຫາມນແລະການຄາ, ຢາເສບຕດຫ chid porn.ໃນຂະນະທ ຄຳ ຖະແຫງຂາງເທງແມນຄວາມຈງທາມຫລາຍໆເວບໄຊທຂອງຕະຫລາດທານສາມາດຊນຄາດງກາວ, ສະຖານທເຫລານນມກຈະປາກດຢໃນ ໜາ ເຈຍແຈງ.
Tor ຖກພດທະນາໂດຍກອງທບສະຫະລດ, ແຕາ Tor ໃນປະຈນພດທະນາໂດຍໂຄງການ Tor.ມຫລາຍໆຄນແລະອງການຈດຕງທໃຊ Tor ລວມທງເພອນໃນອະນາຄດຂອງທານ.ດງນນ, ຖາທານ ກຳ ລງໃຊ Cloudflare ຢໃນເວບໄຊທຂອງທານທານ ກຳ ລງສະກດກນມະນດທແທງ.ທານຈະສນເສຍມດຕະພາບແລະການຕກລງທລະກດ.
ແລະການບການ DNS ຂອງພວກເຂາ, 1.1.1.1, ຍງ ກຳ ລງກນຕອງຜໃຊຈາກການເຂາເວບໄຊທໂດຍການກບຄນທ IP ປອມທເປນເຈາຂອງໂດຍ Cloudflare, localhost IP ເຊນ "127.0.0.x", ຫພຽງແຕງຄນບຫຍງ.
Cloudflare DNS ຍງ ທຳ ລາຍຊອບແວ online ຈາກແອບ from ສະມາດໂຟນໄປຍງເກມຄອມພວເຕເພາະວາ ຄຳ ຕອບ DNS ປອມຂອງພວກມນ.Cloudflare DNS ບສາມາດສອບຖາມບາງເວບໄຊທທະນາຄານ.
ແລະນານອາດຄດວາ,
ອຍບໃຊ Tor ຫລ VPN, ເປນຫຍງຂອຍຄວນເບງແຍງ?
ອຍໄວວາງໃຈການຕະຫາດ Cloudflare, ເປນຫຍງຂອຍຄວນສນໃຈ
ເວບໄຊທຂອງຂອຍແມນ https ເປນຫຍງຂອຍຄວນສນໃຈ
າທານເຂາເບງເວບໄຊທໃຊ Cloudflare, ທານບພຽງແຕແບງປນຂນຂອງທານກບເຈາຂອງເວບໄຊທແຕງມ Cloudflare ນຳ ອກ.ນແມນວວແທນດານຫງເຮດວຽກ.
ນເປນໄປບໄດຈະວເຄາະໂດຍບອງເຂາລະຫດການຈາລະຈອນຂອງ TLS.
Cloudflare ຮນຂອງທານທງ ໝດ ເຊນ: ລະຫດຜານດບ.
Cloudbeed ສາມາດເກດຂນໄດກເວລາ.
https ຂອງ Cloudflare ແມນບເຄຍສນສດ.
ານຕອງການທຈະແບງປນຂນຂອງທານກບ Cloudflare, ແລະຍງມງການ 3 ຈດ ໝາຍ ບ?
ປະຫວດຄວາມເປນມາຂອງຜໃຊນເຕເນດແມນ“ ຜະລດຕະພນ” ທດຖະບານແລະບດເຕກໂນໂລຢໃຫຍອງການຊ.
ພະແນກຮກສາຄວາມປອດໄພແຫງຊາດຂອງສະຫະລດອາເມລກາກາວ:

ານຮາຂນທານມແມນມນຄາຫາຍປານໃດ? ມໃດທານຈະຂາຍຂນນນໃຫພວກເຮາ?
Cloudflare ຍງໃຫການ VPN ຟຣເອນວາ“ Cloudflare Warp”.ຖາທານໃຊນ, ການເຊອມຕໂທລະສບສະຫາດທງ ໝດ (ຫລຄອມພວເຕຂອງທານ) ຈະຖກສງໄປຫາເຄອງແມາຍ Cloudflare.Cloudflare ສາມາດຮາເວບໄຊທໃດທານໄດານ, ທານໄດງໂຄສະນາ ຄຳ ເຫນຫຍງ, ໃຜທານໄດມ ນຳ, ແລະອນໆ.ທານມຄວາມສະ ໝກ ໃຈໃຫນທງ ໝດ ຂອງທານໃຫ Cloudflare.ຖາເຈາຄດວາ“ ເຈາເວາຕະຫລກບ? Cloudflare ແມນປອດໄພ.” ຫງຈາກນນທານ ຈຳ ເປນຕອງຮຽນຮາ VPN ເຮດວຽກແນວໃດ.
Cloudflare ກາວວາການບການ VPN ຂອງພວກເຂາເຮດໃຫນເຕເນດຂອງທານໄວ.ແຕ VPN ເຮດໃຫການເຊອມຕນເຕເນດຂອງທານຊາກວາການເຊອມຕຂອງທານ.
ານອາດຈະຮແລວກຽວກບກະທ PRISM.ມນເປນຄວາມຈງທາ AT&T ສາມາດເຮດໃຫ NSA ຄດລອກຂນອນເຕເນດທງ ໝດ ເພອການເຝາລະວງ.
ໃຫເວາວາທານ ກຳ ລງເຮດວຽກຢ NSA, ແລະທານຕອງການຂນອນເຕເນດຂອງພນລະເມອງທກຄນ.ທານຮາພວກເຂາສວນໃຫຍແມນມຄວາມໄວວາງໃຈໃນ Cloudflare ແລະໃຊນ - ມພຽງປະຕດຽວທເປນສນກາງ - ເພອເປນຕວແທນການເຊອມຕເຊຟເວຂອງບດຂອງພວກເຂາ (SSH / RDP), ເວບໄຊທວນຕວ, ເວບໄຊທນທະນາ, ເວບໄຊທເວບໄຊທ, ເວບໄຊທທະນາຄານ, ເວບໄຊທປະກນໄພ, ເຄອງຈກຊອກຫາ, ສະມາຊກລບ - ເວບໄຊທດຽວ, ເວບໄຊທການປະມນ, ການຄາ, ເວບໄຊທໂອ, ເວບໄຊທ NSFW, ແລະເວບໄຊທດກດ ໝາຍ.ທານຍງຮກວາພວກເຂາໃຊການ DNS ຂອງ Cloudflare ("1.1.1.1") ແລະບການ VPN ("Cloudflare Warp") ສຳ ລບ "ປອດໄພ! ໄວກວາ! ດກວາ!” ປະສບການທາງອນເຕເນດ.ການສມທບພວກມນກບທ IP ຂອງຜໃຊ, ລາຍນວມຂອງໂປແກມທອງເວບ, cookies ແລະ RAY-ID ຈະເປນປະໂຫຍດໃນການສາງໂປໄຟລ online ຂອງເປາ ໝາຍ.
ານຕອງການຂນຂອງພວກເຂາ. ເຈຈະເຮຫຍງ?
Cloudflare ແມນນາເຜງ.
າເຜງຟຣ ສຳ ລບທກຄນ. ສາຍເຊອກບາງສາຍຕດ.
າໃຊ Cloudflare.
ແບງປນອນເຕເນດ.

ກະລນາສບຕໄປ ໜາ ຕໄປ: "ນຍາບນ Cloudflare"


_ກດຂອຍ_

ນແລະຂນເພມເຕ

ສະ ໝດ ແຫງນແມນລາຍຊເວບໄຊທເບອງຫງ "The Great Cloudwall", ສະກດຜໃຊ Tor ແລະ CDNs ອນໆ.

ນເພມເຕ


_ກດຂອຍ_

ເຈາສາມາດເຮດຫຍງໄດ?


ຽວກບບນຊປອມແປງ

We ຮຽວກບຄວາມເປນຢຂອງບນຊປອມແປງທປອມແປງຊອງທາງທາງການຂອງພວກເຮາ, ບາຈະແມນ Twitter, Facebook, Mastodon, Github, Gitea, Patreon, OpenCollective, Village ແລະອນໆ. ພວກເຮາບເຄຍຖາມອເມວຂອງທານ. ພວກເຮາບເຄຍຖາມຊຂອງທານ. ພວກເຮາບເຄຍຖາມຕວຕນຂອງທານ. ພວກເຮາບເຄຍຖາມທຂອງທານ. ພວກເຮາບເຄຍຮອງຂການບຈາກຂອງທານ. ພວກເຮາບເຄຍຖາມການທບທວນຄນຂອງທານ. ພວກເຮາບເຄຍຮອງຂໃຫານຕດຕາມໃນສງຄມ. ພວກເຮາບເຄຍຖາມສງຄມຂອງທານ.

າໄວວາງໃຈບນຊ FAKE.


🖼 🖼

🖼 Poster