0
7
Fork 6
Mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #Crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

32 KiB

ट कउडव


उडफअर थबव

🖹 🖼
“गट कउडवल” हउडफअर इक, अमिकन कपन आह.हएन (समगितरण नटवरक) स, डओएस शमन, इटरनट सरक आणिितरित डएनएस (डन नम सरहर) सरदन करत आह.
उडफअर ह जगल सरत म एमआयटएम प (रिहरस प) आह.कऊडफअरकडएनच 80% हन अधिक बलक आहत आणिरतक दिवशऊडफअर वपरकरढत आह.तटवरक 100 हन अधिक दमधिित क आह.कउडफअर टिटर, Amazonमन, Appleपल, इम, बिग आणिििि एकतितप अधिक वब रहद.कउडफअर विय यजनत आह आणि बरच लक त सरहर ययरििगर करणऐवजपरत आहत.तपनयतर करतत.
उडफअर बडर पिग एजटपरमय करत आपल आणिळ वबसरहर दरमन बसल आह.आपण आपलिवडलतव कनट करणत सकषम न.आपण कउडफअरश कनट करत आहत आणि आपल सरव मिििट क आह आणिस उडणपन कत आह. Cloudflaro havas tutmondan vidon en la trafikon de la interreto kaj ili observas la trafikon fluanta al kaj de ili kontinue.
ळ वबसरहर परशसक एजटल - कउडफअरल "वब मलमतवर" कण परवश कर शकल आणि "परतिित कर" परिित करण परवनगि.
य परतिकड पह.आपणस असटतउडफअर कवळ वईट ल अवरित करत.आपणस असटतउडफअर नहमच ऑनलइन असत (कधऊ नक).आपल असल कट बस आणिलर आपलबसइटल अनरमित कर शकतत.
तथिच खरत.कउडफअर निप लिरण अवरित करत आह.कउडफअर खऊ शकत.कउडफअर कट बस अवरित करत.
णतिग सरमच कउडफअर दल परिण न.मळ सरहर चगलय करत असल तर आपलन दिल.
आपणस खरखर असटतउडफअरमध 100% अपटइम आह?कउडफअर किईल य आपल कलपन.जर कउडफअर ख तर आपलहक आपलबसइटवर परवश कर शकत न.
नचट फयरवलचदरत महटलब समगहणन पकळ मनविटर करणलनमक कय करत (महणजच मय चनमधल परतकजण आणिल लक).एकच व अगदगळबवर परिम न झ, “टक मन” चरति आणि “टिनमन सअर निध” इतिरखरशिपमत वब.
उडफअरमध महन समरय आह.एक अर, अिम वपरकरवटय पहवर तिरण ठवतत.कउडफअरम आपलबसइट बउझ करणन परतिित क आह.
सरशिपसउडफअर वपरलऊ शकत.
आपण कऊडफअरल एक बट व शकल अस लहन बउझर वपरत असलस आपण कउडफरड वबसइट प शकत न (करण बरच लक तपरत नत)
आपण जिट सकषम किय ह हलर "बउझर तपसण" पस कर शकत न.ह आपलयवन आयच (कि अधिक) स अपवयय आह.
उडफअर Google, यस, य आणि एपआय कस सरखयब रस / कलरसलवयचलितपण अवरित करत.कउडफअर कयदर सधन बस तडण उद “बयपस कउडफअर” सम सकियपण परषण करत आह.
ऊडफअर अशच परक बरच ल जबरदसत इटरनट कनिि आहबसइटवर परवश करणन परतिित करत (उदहरणथ, तटच 7+ थर अस शकतत कि समन आयपिकरण कर शकतत, उदहरणथ सवजनिक वयफय) जपरत त एकिक परतिडवि.करकरणमध, Google लट हस 10 त 30 मििगतल.
सन २०२० मधउडफअरनगलचवरन एचकवर सिच करण Google तपरक आकरणिर करत आह.कउडफअरन आपलितल आपलपनयतळज आह (“ह एकपनयतििकरण करणत मदत करत”) पर उघडपण आह.ह सरव पबददल आह."एचकबसइटवर बस आणि इतर परकरचरवरतन करत असतगण कमविस वबसइटल अनमत"
परकरन, हरस बदलत न. आपण तडविस भग पडलत आह.
उडफअरद दररज बरच मनव आणिटवअर अवरित कत आहत.
उडफअर जगभरल बरच लस द.य पह आणि आपलइटवर कउडफअरच अवलब करणपरकर अनभवगल आहिर कर.
आपलि असल आपण कर शकत नसलस इटरनटचय आह?आपलबसइटलट द बहक लक वबपठ लड कर शकत नसलस फकत इतर पधतल.आपण कदित सकियपणणत अभगत अवरित करत न, परउडफअरचट फयरवल बरच ल अवरित करण कठर आह.
िट आणिज सकषम किय कडवणणतग न.कउडफअर तपर करन आपल ओळखणउझरचषर तयर करत.आपण सइट बउझ करणवणस पर आहत क ठरविउडफरल आपल ओळख मित असण आवशयक आह.
र वपरकर आणिएन वपरकरल कउडफअरच बळ आहत.ह उपय बरच लपरलत आहत जश / महनगरपि / नटवरक धरणिसर इटरनट परवडत निपनयतरकषण करण अतिित थर जयच आह.कउडफअर निलजजपणवर हल करत आह, त समन बद करणस भग पडत आह.
आपण यषणपरत टरचरयतन क तर आमर बउझर डउनलड करणस आणि आपल पसबसइटनट दित करत.आम आपल आपलबसइटवर किसकय वबपवर लग इन कर नय असचविि आपलवजित करतल. तबसइटसएन वपर.
आपणस असहणयच आह “तर बयदर आह! तर वपरणर आहत! तर खरब आह! ". न.आपण टर बददल टििजनमधन शिकलत कदित असहणयचर डकनट आणिड गन, डरगस कििड पन बउझ करणपरलऊ शकत.वरल विन खर आह बरच बबसइटस आहत जि आपण अश वस खर कर शकत, अशइट किनर वर दल बरचदिसतत.
र यएस आरिकसित क, पर सधर टर पटनिकसित क आह.आपलिसह टरचपर करण बरच लक आणि आहत.तर, जर आपण आपलबसइटवर कउडफअर वपरत असल तर आपण ख humansनव अवरित करत आहत.आपण सय म आणियवसय करर गमवल.
आणिएनएस स, 1.1.1.1, कऊडफअरचलक बनवट आयप पतवर, “127.0.0.x” सरखकलहट आयपि फकत कच परत न करतबसइटवर भट दस वपरकरिटर करत आह.
उडफअर डएनएस त बनवट डएनएस उततरटफन अपपन सगणक गमपरत ऑनलइन सटवअर दल खित करत.कउडफअर डएनएस कक वबसइटवर क कर शकत न.
आणि इथ आपण विर कर शकत,
र किएन वपरत न, मळज कर?
उडफअर विपणनवर विस आह, मलळज
बसइट https आह मलळज
आपण जर कउडफअर वपरणबसइटलट दि तर आपण आपलिवळ वबसइट मलकसच न तर कउडफअरलल सिक करत आहत.रिहरस प असय करत.
एलएस रहदििट किय विषण करण अशकय आह.
उडफअरल कचतशबद यरख आपल सरव डित आह.
उडबड कधऊ शकत.
उडफअरच https कधच शवट नसत.
आपण खरखर आपलउडफअर आणि 3-पतर एजनसह सिक कर इचि?
टरनट वपरकर ऑनलइन पइल ह "उतदन" आह सरकर आणिरजन कपन खर कर इचित आहत.
.एस. हमलड सिििितल:

आपलकड असलियवन आह आपल कलपन आह? आपण आमि करणणतग आह?
उडफअर "कउडफअर वप" निय वएन सल ऑफर करत.आपण तपरलस, आपल सरव सटफन (कि आपलगणक) कनशन कउडफअर सरहरवर पठविल.कऊडफअर आपण कणतबसइट वचल आह, आपण कणतिपणट क आह, आपण कलल आह इ.आपण आपल सरव मिउडफअरलत आहत.जर तटत असल क “त थट करत? कउडफअर सरकित आह. ” मग आपल VPN कसय करतिकण आवशयक आह.
उडफअरनितलएन स आपलटरनट वगवन बनवत.परएन आपलियमन कनशनप आपलटरनट कनशन कम करत.
PRISM घबददल आपल कदित आधच मि असल.ह खर आह एटड ट एनएसएलळत ठवण सरव इटरनट ड कर.
आपण एनएसएवर कयरत असल समज आणि आपण परतक नगरिटरनट पइल हव.आपणस मित आह बरच जण आधळपणउडफअरवर विस ठवत आहत आणिपन सरहर कनशन (एसएसएच / आरड), वयकिक वबसइट, गपबसइट, फरम वबसइट, बक वबसइट, विबसइट, शध इिन, गत सदसय प करण - कवळ एक कत परवशदर - यपर करत आहत. कवळ वबसइट, लिव वबसइट, शिग, वििओ वबसइट, एनएसएफडबबसइट आणियदर वबसइट.आपणस हल मित आह "सिअर!" सउडफअरचएनएस स ("1.1.1.1") आणिएन स ("कउडफअर वप") वपरतत. वगवन! उततम! ” इटरनट अनभव.वपरकर आयप पत, बउझरचिगरपिट, कज आणि-आयड सह एकतित करण लक ऑनलइन पइल तयर करण उपयत ठरल.
आपल हव आह. तय करशल?
उडफअर एक हनट आह.
रतिय मध. कर जडल आहत.
उडफअर वपर नक.
टरनटचिकरण कर.

पयल पवर स: "उडफअर नि"


_मलिक कर_

आणि अधिक मि

र टर वपरकरसह आणि इतर सएन अवरित करन "द गट कउडवल" च असलबसइटच आह.

अधिक मि


_मलिक कर_

य कर शकत?


बनवट खिषय

आमच अधित चलचतयि करण fake बनवट ख असिबददल कइमफअरलित आह, मग तिटर, फसबक, पियन, ओपन कलिव, ग इत अस शकतत. आम कध आपल ईमल विरत न. आम कधच तव विरत न. आममच ओळख कधच विरत न. आम कध आपलन विरत न. आममचणगस कधिरत न. आम कध आपलनरवलकन विरत न. आम आपलशल मिवर अनसरण करणस कधिरत न. आम आपलशल मि कधिरत न.

बनवट अकसवर विस ठ नक.


🖼 🖼

🖼 Poster