0
7
Fork 6
Mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #Crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

30 KiB

මහ වල පව


Cloudflare නවතවන

🖹 🖼
“මහ වල” යන එකසත ජනපද සමගම වන කලව ඉනපරෂන ය.එය CDN (අනතරගත බල) ස, DDoS අවම කම, අනතරල ආරකව සහ බ හරන ලද DNS (වසමම සයක) ස සපයය.
Cloudflare යනව වලතම MITM පයය (පරතම ප).සඑනළඳපල කටස 80% කට වඩරමණයකලව සත වන අතර සම දනකම වල කරනනනව වරධනය ව.ඔවය ජලය රටවල 100 කට වඩ කර ඇත.කලවටර, ඇමසන, ඇපල, ඉනටග, බ සහ වවට වඩ ගමනගමනය සඳහවය කරය.Cloudflare නලසමක ඉදපත කරන අතර බ අය ඔවයකයනස වස කම වවට එය භ කරය.ඔව පහසව සඳහගලකතවය වළඳ කළහ.
ලව ඔබ සහ සමභවයක ඇතයකය අතර වශසර සර නතයස ක කරය.ඔබ තගත ගමනතයට සමබනධ වමට ඔබට න ය.ඔබ කලවත සමබනධ වන අතර ඔබයලරතතනය කර මස මත භර ද. Cloudflaro havas tutmondan vidon en la trafikon de la interreto kaj ili observas la trafikon fluanta al kaj de ili kontinue.
ආරමභක වයක පරලක ව ඔව “වපල” වත පරවශ වය හටද යනන තරණය කමට සහ “සත පරදශය” නවචනය කමට නතයට - කලවට ඉඩ දය.
රදපය දස බලනන.ඔබ සතන Cloudflare අවහර කරන නරක ම පමණක බවය.Cloudflare සමවටම මගගතව ඇත ඔබ සතන ඇත (කකත පහළට නයනන).නල බ සහ බඩගට ඔබ අඩවය සගත කළ හ ඔබ සතන ඇත.
තත ඒවම සතය න.Cloudflare කවකව අහසක ම අවහර කරය.Cloudflare පහළට යය.Cloudflare නල බ අවහර කරය.
ඕනම සතරක සවකම, Cloudflare පරණ න.පරභව සයකය හමක වවද මම තරය ඔබට ප ඇත.
ඔබ ඇතතටම සතන Cloudflare හ 100% අතල ඇත බවය?Cloudflare ක වතවක පහළට යනව ඔබ දනත.Cloudflare පහව ගයහ ඔබ ගනකරට ඔබ අඩවයට පය නක.
ය හඳවන ලබනනය මහ ෆයරලය වත වන අතර එය බ අනතරගතයනම හසඳය හයයක කරය (එනමනයරධන භන සයලලන සහ පටත සන පගලය).ඒ අතරම, වනසස වනස අඩවයකමට බලපමක අය, “ට” රපයක සහ “ටනන චතරශරයධත” වරණයකර ව අඩවයක.
Cloudflare සතව වල බලයක ඇත.එක අතක, අවසන පරලකය අවසනය දකන ද ඔවලනය කරය.Cloudflare න අඩවය ප ඔබව වළකවන.
රණය සඳහ Cloudflare භ කළ හය.
ඔබ කරවසරයක කරන නම ඔබට එය වලළකය හක (බ අය එය භකරන න).
සකය නකර ඔබට මම ආකරමණශ “බරවසර පරව” සමත කළ නක.මය ඔබග වටතය තතපර පහක (හ ඊට ව) නයක.
ගල, ය, යස, සහ ඒපඅයයකයල රවර / බඩග ද කලවවයයව අවහර කරය.නල පරෂණ බඳ ද අරමලව “බයලව” පරජව සකයව අධෂණය කරය.
ලව ඒ හ සමනවම අනතරල සමබනධතවයකට එහපස ඇත අඩව වලට පම වළකවය (නදසනකස, ඔව NAT සථර 7+ පපස හ එකම IP බම වය හය, උදහරණයකස ප වයෆය) ඔව බහප කසඳනනම.සමහර අවසවලද, ගගලමතමට මය ව 10 සට 30 දක ගත ව.
2020 දලවගල එචත මගල එහතය සඳහ අය කමට අදහස කරන බ.කලව ඔබට ක ඔව ඔබගලකතවය ගන සලකමත වන බවය (“එය පගලකතව පරශනයකසඳමට උපක”) නමය පවම බවක.ඒ සයලල මදල සමබනධය.බ සහ වනත ආකරය අපයජන අවහර කරන අතරම මම ඉලමට සරලන ලස මදල ඉපයමට hCaptcha ව අඩව වලට ඉඩ ද.
පරලකයණය, මය බනස. එය වසඳමට ඔබට බල ක.
සහ මග සම දනකම Cloudflare ව අවහර කරන.
Cloudflare ලව පට කරදර කරය.ලව දස බල ඔබ අඩව Cloudflare භම පරලක අත සඳහඳ ද බලනන.
ඔබට අවශය ද කළ න නම අනතරලය අරමණ කමකද?ඔබ අඩවයට පන බට වවකරණය කළ න නමනතයන ඇත.ඔබ ක අම සකයව අවහර නකරන ඇත, නම Cloudflare හ ෆයරලය බගලය අවහර කමට තරම ය.
සහ ක සකය නකර කසඳමට කරමයකත.ඔබව හඳම සඳහරවසර අතසනකමට Cloudflare ඒව කරය.ව අඩවය දගටම ගවෂණය කමට ඔබ සකම ලබනද යනන තරණය කම සඳහ ඔබ අනනයතවය Cloudflare දන සය යය.
කරනනන සහ වඑන කරනනන ද කලවරයරක.මම වසඳකම භ කරන ඔව රට / සව / ජල පරතපතය නරණය නකළ අනතරලය ලබ ගත න ඔවගලකතවය ආරකම සඳහ අමතර තටවක එකමට කමත අය ව.Cloudflare නලජතව එම පගලයට පහර දන අතර ඔවසඳම අකය කමට ඔවට බල කරය.
ඔබ මත වන ත උතහ නකළ නම, ටරවසරය බගත කර ඔබගයතම ව අඩවත පමට අප ඔබව දමත කරම.ඔබග අඩවයට හ රජයවට පරවශ නවන අප ඔබට යජන කරම, නතහ ඔව ඔබම සලක කරන ඇත. එම ව අඩව සඳහ VPN භ කරනන.
“ට! ට කරනනන අපරධකරවන! ට නරකය!ටන රපව ඔබ ඉගන ගත හය, ට ගවෂණය කමට සහ තවක, මතරවය හ අසභය වළඳම සඳහ කළ හය.ඔබට එවඩ මලද ගත හළඳපල ව අඩවමයක ඇත බව ඉහත පරකශය සතය වන අතර, එම ව අඩවට කයර වල ද ද.
එකසත ජනපද හමව වවරධනය කරන ලද නම වරතමන ටවරධනය කරන ලබනය මග.ඔබ අනගත මරන ද ඇතව ට කරන බගලය සහ සන ඇත.එබ, ඔබ ඔබ අඩව Cloudflare භ කරන නම ඔබ ස අවහර කරය.වභව මරතවය සහ වර ගනව ඔබට අහ වන ඇත.
ඔවඑනඑසව වන 1.1.1.1, කලව සතජ අයනය, “127.0.0.x” වය හ අය යව අඩවයට ප පරලකයරහන කරය, නතහවක ආපස ලබ.
Cloudflare DNS ඔවජ DNS පර නට පරගණක කව දකගගත මග බඳ දමය.Cloudflare DNS හට සමහර බ අඩවමසමට නය.
න ඔබට සය හය,
මම ටඑනකරම, මලකමතය ය ඇය?
මම Cloudflare අලකරණය වස කරම, මලකමතය ය ඇය
මග අඩවය https වන ඇය මම සලකමතය ය
ඔබ Cloudflare භ කරන ව අඩවයට ප නම, ඔබ ඔබරත අඩවකරට පමණකව Cloudflare ද බ ගන.පරතම පය කමක වන එලසය.
එලඑස ගමනගමනය වතනය නකර වෂණය කළ නක.
අමරපදය ව ඔබගයල දතත Cloudflare දන.
වල ඕනම වවක සය හය.
Cloudflare හ https කකත අවසනයක.
ඔබ දතත කලව සහ අක 3 ක ඒජනය සමඟ බමට ඔබට ඇතතටම අවශයද?
අනතරල භ කරනනනගගත පකඩ යන රජයට සහ වල තෂණක සමගමවලට මලදමට අවශය “නදනයක” ව.
එකසත ජනපද සවදශ ආරකෂක දතමව පවසය:

ඔබ සතව ඇත දතත කතරම වටනව ඔබට අදහසකද? ඔබ අපට එම දතත වණන කරමයකද?
Cloudflare ව “Cloudflare Warp” නම VPN සවක ලබ.ඔබ එය භ කරන නම, ඔබගයලම ස (හ ඔබ පරගණකය) සමබනධත Cloudflare සයක වත යවන.Cloudflare හට ඔබ කයව අඩවය, ඔබ පළ කළ අදහස, ඔබ කත කළ සමඟද යනන දනගත හය.ඔබ ස ඔබගයලරත Cloudflare වත ලබ.ඔබ සතන නම “ඔබ ව කරනවද? Cloudflare ආරකතය. ” VPN ක කරන ආකරය ඔබ ඉගන ගත යය.
Cloudflare පවස ඔව VPN සව ඔබ අනතරලය වගවත කරන බවය.නම VPN ඔබග අනතරල සමබනධතවය ඔබග පවතන සමබනධතවයට වඩ මනදග කරය.
ව ගන ඔබ දනටමතන සය හය.AT&T සයළම අනතරල දතත නෂණ සඳහටපතමට NSA ට ඉඩ දන බව සතයයක.
ඔබ එනඑසඒ හඩ කරන බව කයම, ඔබට සම පරවම අනතරල පකඩක අවශය ව.ඔබ ඔව අනධ ලස කලවස කරන අතර එය භ කරන - එක මධයගත දරයක පමණ - ඔව සමගමයක සමබනධතවය (එසඑසඑච / ආර), පගලක ව අඩවය, ච අඩවය, සසද ව අඩවය, බ අඩවය, රකෂණ ව අඩවය, ස යනරය, රහසකය පමණක අඩවය, ව අඩවය, ස සව, ව අඩවය, එනඑසඑෆඩබ අඩවය සහ න අඩවය.“ආරකත!” සඳහ ඔව Cloudflare හ DNS සව ("1.1.1.1") සහ VPN සව ("Cloudflare Warp") භ කරන බව ඔබ දන. ඉකමන! වඩඳ!" අනතරල අත.පරලකය IP ලනය, බරවසර ඇඟ සලක, ක සහ RAY-ID සමඟ ඒව ඒකබදධ කම ඉලකකය සබකඩ ගඩනමට පරයජනවත.
ඔබට ඔව දතත අවශයය. ඔයමක කරන ඇත ද?
Cloudflare යන බඳනක.
ම කටම න. සමහර න අම ඇත.
Cloudflare භකරනන.
අනතරලය වමධයගත කරනන.

කරකර ඊළඟ පවට යනන: "Cloudflare ආචර ධර"


_මව ක කරනන_

දතත සහ වරත

ම ගබඩව ට කරනනන සහ අනඑන අවහර කරම "ද ගලව" පපස ඇත අඩවවක.

දත

තර


_මව ක කරනන_

ඔබට කමක කළ හද?


ජ ග

ටර, ෆ, පයන, ඕපන, ගමන යන වශය අපගල නස පන වජ ග පවතන බව අපරධකරවන දන. අපකත ඔබගනය අසනත. අප කවදවත ඔබ නම අහන. අපකත ඔබ අනනයතවය වමසනත. අපකත ඔබනය වමසනත. අප කවදවත ඔබ පරගය ඉලලන. අප කවදවත ඔබ සමචනය ඉලලන. අප කවදවත ඔබ ඉල සමජ මය ඔස යනන ක. අප කවදවත ඔබ සමජ මයය අහන.

ජ ගස නකරනන.


🖼 🖼

🖼 Poster