0
7
Fork 6
Mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #Crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

36 KiB

ிய கிளவ


ிளவஃபிகள

🖹 🖼
“திிிளவ” எனபத.எஸ. நிவனமன கிளவஃப இன ஆக.இதி.டி.என (உளளடகக விிக ந) சகள, டி.டி.ஓ.எஸதல, இணய ப மறிிிகபபடட டி.என.எஸ (டயரயகம) சகள வழஙிறத.
ிளவஃப எனபத உலகிிகபிய எமஐடிஎமி (தலி) ஆக.சி.டி.என சந பஙி 80% க அதிகமனவறிளவஃபளத, ம ஒவிளவஃப பயனரகளி எணி அதிகரி வரிறத.அவரகள 100 கபடட நகள தஙகள வலயமிிபடிளனர.டிடர, அம, ஆபி, இனி, பி & விிிிட கிளவஃப அதிக வலவரத வழஙிறத.கிளவஃப இலவச திடத வழஙி வரிறத, ம பலர தஙகளயகஙகள சரிக உளளமமல பயனபடிகள.அவரகள வசதிக தனிி வரதகமதனர.
ிளவஃப உஙகள அசலசரவர இடி அமர, ஒர எலகவரல சயலபடிறத.நகளத இலககள இணக மி.நகளிளவஃபடன இணிகள, உஙகள எல தகவலகளிியபபட பறககபபடிறன. Cloudflaro havas tutmondan vidon en la trafikon de la interreto kaj ili observas la trafikon fluanta al kaj de ili kontinue.
ல வசரவரிிகவர - கிளவஃப - தஙகள “வல” ய அணகல எனபதிக மற “தடயபபடட பகி” வரயறக அனமதி.
சரின படதகள.கிளவஃபடவரகள மட தடபதக நகளிகள.கிளவஃப எப ஆனி இரபதக நகளிகள (ஒரல வ).மன பகளிலரகள உஙகள வலதளதிிடல எனகளிகள.
இரி அவ உணயலல.கிளவஃப எநத கரணம இலமல அபி மககள தடிறத.கிளவஃபலல.கிளவஃபன பகள தடிறத.
எநத ஹிலவ, கிளவஃப சரினதலல.தறமயகம நனக வ இநததிகள.
ிளவஃப 100% இயகக நரம இரபதக நகள உணிிிகள?கிளவஃப எததனிறத எனபத உஙகளி.கிளவஃபி, உஙகளிளர உஙகள வலதளத அணக மி.
இதிிய ஃபயரி வகி அழகபபடிறத, இத வல உளளடககதபதிி பல மனிதரகள வடிகடவதறன ஒபிடததகக விறத (அதவதிிரதன நிலபபரபி உளள அனவர மறிி உளளவரகள).அதரதி ஒரிிசமன வலக பிகபபடதவரகள, “ட” படம மற “தியனன சதக ஆரடஙகளி வரல” பற தணி இலத வல.
ிளவஃப சகிளத.ஒரிததி, இறி பயனர இறிிபத அவ கடபடிறன.கிளவஃபரணமக வலதளத உலவவிமல தடகபபடிகள.
ிளவஃப தணி பயனபடதல.
களிிய உலி பயனபடிகள எனிளவஃப வலதளதக மி, இதிளவஃப ஒர எனிகல (ஏன பலர இத பயனபடவதி).
ிி இயகமல இநத ஆகிரமி “உலி சரி” நகள அனப மி.இத உஙகள மதிிக வி ஐந (அலலத அதறபடட) விிகள.
ி, ய, யி மற ஏபிஐ கியணகளற மன ரகள / கிலரகளிளவஃபகவ தட.மன ஆரிகள உடகதடனிளவஃப “பிளவஃப” சமகதிரமக கணி வரிறத.
ிளவஃப இத இணய இண இலத பலர அதனி உளள வலதளஙகள அணவத தடிறத (எடக, அவரகள NAT இன 7+ அடகளி இரகல அலலத அத ஐபி பகிரல, எடக பஃப) அவரகள பல பட ககளி.சில சநதரபஙகளி, கிிிபடத 10 மதல 30 நிிடஙகள ஆக.
2020 ஆம ஆணி, கிளவஃபிிிி எசிியத, ஏனிி அதன பயனி கடடணம வசிக விிறத.உஙகள தனிி அவரகள கவனிிகள எனிளவஃப உஙகளிடமி (“இத தனிி அககற உதவிறத”) ஆன இதிபடக ஒர.இத எல பணத பறியத."பகளிற மகள தட இநத த பணம சமிக வலதளஙகள hCaptcha அனமதிிறத"
பயனரிி, இதிக ம. அதக நகள கடயபபடதபபடிகள.
பல மனிதரகள ஒவிளவஃப தடகபபடிறன.
ிளவஃப உலகி உளள பலர எரிசலிறத.படியல, உஙகள தளதிிளவஃப ஏறவத பயனர அனபவதி நலலத எனிிகள.
களிியதய மிி இணயதிகம எனன?உஙகள வலதளதின மககள வலபககத ஏறற மிி மறற பககஙகளகள.நகள எநத பளரகளிரமகத தடமல இரகல, ஆனிளவஃபி இயலி ஃபயர பலர தட அளவ கணினத.
ிி மறகள இயகமலக வழி இல.உஙகள அடளமண உலிபத உரக கிளவஃப அவற பயனபடிறத.தளதடர உலவ நகள தகிளவர எனபதிக கிளவஃப உஙகள அடளத அறிள வ.
பயனரகள மறி.பி.என பயனரகளிளவஃப பலிிகள.இரகள தஙகள / கபரஷன / நரணமக தணியபபடத இணயதக மித அலலத அவரகளி தனிிக கதல அடக வி பலர பயனபடதபபடிறன.கிளவஃபகமிி அநத நபரகளி, அவரகளிி அணக கடயபபடிறத.
இநத தரணம வரகளயறிகவி என, ட உலி பதிிறககம உஙகளிித வலதளஙகளிட நகள உஙகள ஊகிி.உஙகள வஙி வலதளம அலலத அரசக வலபககதி உளய வ எனகள பரிி அலலத அவரகள உஙகள கணகிிகள. அநத வலதளஙகள VPN ஐப பயனபடதவ.
களல விபல “ட சடடவிதமனத! ட பயனரகளறவிகள! டசமனத! ". இல.ட பறிிி இரகள கறிகல, ட மற வரதக திகள, மரகள அலலதி ஆபசஙகள உலவ ட பயனபடதபபடல எனறல.இதற பகளகளககிய பல சந வலதளஙகள உளளன எனபதள க உண என, அநத தளஙகளிியரி.
அமிக இரவத உரகபபடடத, ஆன தறய டிடத உரகபபடடத.உஙகள எதில நணபரகள உடபட ட பயனபட பலர மற அமகள உளளன.எனவ, உஙகள இணயதளதிகளிளவஃப பயனபடிகள எனகள உணன மனிதரகள தடிகள.சியமன நட வணிக ஒபபநததகள இழபகள.
அவரகளிிஎனஎஸன 1.1.1.1, கிளவஃபதமன பி ஐபிகவரி, “127.0.0.x” பற லகல ஐபி, அலலத எதிி அனவதனலம பயனரகள வலதளதிவத வடிகடிறத.
ிளவஃபிஎனஎஸ பயனிி கணிிி வர ஆன உடிறத, ஏனி அவறிிிஎனஎஸ பதி.கிளவஃபிஎனஎஸில வஙி வலதளஙகளினவ மி.
இஙகளிகல,
அலலதி.பி.என பயனபடதவி, ந ஏன கவலபட வ?
ிளவஃபி நமி, ந ஏன கவலபட வ
எனத வலதளம https, ந ஏன கவலபட வ
ிளவஃப பயனபட வலதளதி, உஙகள தகவல வலதள உரிளர மடமலல, கிளவஃப பகிிகள.தலியலபடவத இபபடி.
ி.எல.எஸவரதிிமல பகவதியமி.
ல கடவற உஙகள எல தரவிளவஃபி.
ிளவ எப நடககல.
Cloudflare இன https ஒரிிதத.
உஙகள தரவிளவஃப மற 3-எழிவனதடன பகிர விிகள?
இணய பயனரி ஆனயவிவரம எனபத அரசகமிய திப நிவனஙகளக வி “தயி” ஆக.
.எஸ. உளிிளத:

உஙகளிடம உளள தரவ எவவளவ மதிிகத என உஙகள ஏதவதி? அநத தரவ எஙகளிக ஏதவத வழி இரிறத?
ிளவஃப “கிளவஃப” எனபபட இலவச விிஎன வழஙிறத.நகள அத பயனபடி, உஙகள (அலலத உஙகள கணிி) இணகள அனிளவஃபயகஙகள அனபபபட.நகள எநத வலதளத படிகள, எநத கர இடிகள, யடனிகளறவறிளவஃப அறிய மி.உஙகள எல தகவலகளிளவஃபக மவநிகள.நகளி “நகளிிகள? கிளவஃபனத. ” VPN எவயலபடிறத எனபதகள கறள வ.
ிளவஃப அவரகளி VPN ச உஙகள இணயதகமக ஆகிறத என.ஆன VPN உஙகள இணய இண உஙகள தறய இணிட மிறத.
PRISM ஊழல பறிகள ஏறகனவ அறிிகல.அன இணய தரவகள கணிக நகலக AT&T NSA ஐ அனமதிிறத எனபத உண.
கள NSA இல பணிிிகள எனலல, ம ஒவிமகனி இணய சயவிவரதிிகள.அவரகளிிளவஃப கணிதனமக நமிகள மற அத பயனபடிகள - ஒர ஒரயபபடதபபடட நி - தஙகளிவனதியக இண (எஸஎஸ / ஆர.டி.பி), தனிபடட வலதளம, அரட வலதளம, மனற வலதளம, வஙி வலதளம, க வலதளம, தி, ரகசிய உறினர -ஒர வலதளம, ஏல வலதளம, ஷி, வி வலதளம, என.எஸ.எஃப.டபி வலதளம மற சடடவித வலதளம.அவரகளிளவஃபிிஎனஎஸ ("1.1.1.1") மறிிஎன ("கிளவஃப") ஆகியவற "பன!" வகமக! சிறநதத! ” இணய அனபவம.பயனரி ஐபிகவரி, உலி, ககள மற-ஐடி ஆகியவறடன அவற இணபத இலகி ஆனயவிவரத உரக பயனளதக இர.
அவறி தரவ உஙகள. ந எனன ச?
ிளவஃப ஒர ஹனி.
அனவர இலவச த. சில சரஙகள இணகபபடளன.
ிளவஃப பயனபடத வ.
இணயத பரவலகள.

அடத பககதிடரவ: "ிளவஃபிகள"


_எனிிக_

தரவ மறதல தகவல

இநத களஞியம பயனரகளிற சிிஎனகள தட "திிிளவ" கி இர வலதளஙகளி படியல.

தகவலகள

தகவல


_எனிிக_

கள எனன சய மி?


ி கணககள பறி

ிடர, ப, பியன, ஓபன கலி, கிமஙகளறவக இர, எஙகள அதிரபவ சனலகளல ஆளடமி கணககள இரபத பறிஃபி. கள உஙகளினஞசல ஒரக ம. நகள உஙகளயர ஒரக ம. உஙகள அடளதகள ஒரக ம. உஙகள இரிடதகள ஒரக ம. உஙகள நனகள ஒரக ம. உஙகள மதிகள ஒரக ம. சமக ஊடகஙகளி உஙகளிடர நகள ஒரக ம. உஙகள சமக ஊடகஙகளகள ஒரக ம.

ி கணககள நமப வ.


🖼 🖼

🖼 Poster