0
7
Fork 6
Mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #Crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

33 KiB


ఆప

🖹 🖼
"ది" అని., య.ఎస.ఇది CDN (కివరవర) సవల, DDoS తగిచడ, ఇటర భదరత మరిిిన DNS (డ సరవర) సవలనిి.
రప అతిద MITM ప (రివర).కిిఎన 80% క ఎకవ కలిిి మరిరతిిిగదల సయ పి.వ తమ నవర 100 కిలకితరి.కిటర, అమ, ఆపి, ఇన, బి & విి కలిి ఎకవ విిి.క ఉచిత పిి మరిిరజల తమ సరవరలన సరిిగరయడిి బద ఉపయి.వలభద గయతన వరతక.
మరిసరవర మధయ కి, సరిహద ఏజ పనిి.మన గమిి కనయల.మ కన అవ మరి సమియబడి ఇవవబడి. Cloudflaro havas tutmondan vidon en la trafikon de la interreto kaj ili observas la trafikon fluanta al kaj de ili kontinue.
సరవర అడిిటరి “వపర” కి ఎవరయత చయగలరిణయిచడిి మరి “పరిియబడిన పి” నివచిచడిి ఏజ - క అనమతి.
సరన చిిి.కడ విిరమదని అన.క ఎలలప ఆనదని అన (ఎపిగజరకి).చటటబదధమన బ మరిలరిచవచచని అన.
అయి అవి అససలి.క ఎటిరణ అమయక పరజలన అడి.కిగజిి.క సకరమమన బలని.
ఏదివ వల, క సరనది.మ సరవర పనినపపటి ఈ స.
100% సమయ సమయదనిి అన?క ఎని తగియద.క తగి కసటమరయల.
ఆఫచనగిిి, ఇదిడకినవలనిటరచదగిన పనిి (అనగిరధన భ మరి బయట ఉనన పరతి ఒకకర).అద సమయినమన వడటిిరభిి, “ట” యక చి మరి “టిననిరసనల” చరిర విిి.
ప శకిి కలిిి.ఒక క, తిిిగదివరిిిిిి.కరణయకిిచబడ.
ి ఉపయిచవచ.
ిన బజరి ఉపయిడల, ఇది ఒక బ అని అనవచ (ఎిిి ఉపయిచర).
ిిచక ఈ దరమణ “బజర” నయల.ఇదిిన జి ఐద (లతక ఎకవ) సకనల వయర.
, య, య మరి ఎపిఐ కలయిి సకరమమన ర / కలరలనవయలకి.చటటబదధమన పరిధన బలనిిలన ఉద “బ” సి పరయవిి.
అదిటర కనిి తకవగ ఉనన చియకలనిక ఉనన వలనయకిిి (ఉదహరణక, వ 7+ NAT పరల వక ఉడవచ అద IP నివచ, ఉదహరణక పబి) వ బహళ చి CAPTCHA లన పరికరిచకప.కిదర, గి పరచడిి 10 ని 30 నిి పడి.
2020 సవతసరక రిిిి, ఎి ఉపయలని.మయతన పటిరని (“ఇదియత సమసయన పరికరిచడ సహయపడి”) క ఇదిపష అబద.ఇది డబిి."బలన మరి ఇతర రకల దిిిిిటప ఈ డి డబిచడిిలన అనమతిి"
ిిగది, ఇదిదగరద. మి పరికరిచడిి బలవ.
రతిినవ మరిలన.
రపచవిిిి.జి పరిిి, మకరిచడిిగద అనభవిిి అని ఆలిి.
వలసినదియలకపటరక ఉద ఏమిి?మదరిిియలకప ఇతర పల క.మదరశకలనిిచకపవచ, కక డిిిిిత కఠినమనది.
ి మరిలనిచక పరికరిచడిి.మిమలిిచడిిజరతకయడిిిి ఉపయిి.సినసిచడిి అరహత ఉవడిిిి.
ిిగద మరి VPN విిగది.వి / కషన / నవరిరణయనిటరయలిియతనడటిి అదనపరనిలనిరజల ఈ ర పరిలన ఉపయి.కి ఆ వయకలపిి, వి పరిి ఆపియమని బలవి.
ఈ కషణ వరకరయతిచకప, టజరలని మరి ఇషటమన వలనదరిలనిిమలిసహి.మరభవ విి అవవవదదనిి. ఆ వల క VPN ని ఉపయిి.
“ట చటటవి! టిిగదరస! టడది! ". ల.డ మరి గన, డరగియడిి ఉపయిచవచచనిిిిజనిిివచ.మ అటి వసలనయగల అనక మ ఉనయనిరకటన ని అయి, ఆ స తరచియర కనిిి.
ఎస ఆర అభిిిి, కిరసత ట అభిిిి.మ భవియతిలత సహ ఉపయిియక మరిథల ఉన.కబటి, మ ఉపయిిజమన మనవలన అడ.మయ స మరిర ఒపి.
మరిి DNS సవ, 1.1.1.1, కజమి నకి ఐపిి, “127.0.0.x” వికల ఐపిిిిి ఇవవడదరిచకిిగదలనిటరి, ల ఏమిిి ఇవవద.
DNS వి నకి DNS సమరణ అనవరతనిటర వరక ఆనిిి.క DNS కిలనరశిచద.
మరి ఇకకడ మ అనవచ,
ిిఎన ఉపయిచడ, న పటిి?
ిివసి, న పటిి
https న పటిి
ఉపయిదరి, మ సమి యజమిిరమ.రివర ఈ వి పనిి.
TLS టిియకిిచడ అస.
ివరి.
ఎప జరగవచ.
క https ఎపపటి.
ి మరి 3-అకషరల ఏజగసలన?
టరిిగదక ఆన అనిరభ మరిద టలన “ఉతపతి”.
.ఎస. డి ఆఫిిిి:

వదద ఉనన డత వినద? ఆ డిరయిచడిి ఏద?
“క” అనిివబడ ఉచిత VPN సవనిి.మి ఉపయి, మ అని (లటర) కనషన సరవరలకపబడతి.క ఏ వ చది, మ ఏ వయన, ఎవరిదలనవిివచ.మ సమివచ ఇస.మ అన “మయమ? కరకి. ” VPN ఎల పనిి.
ి VPN సవ మటరి అన.క VPN మటర కనషనరసత కనషనమదిి.
ిభకిి ఇపపటిిిడవచ.AT&T ని అనిటరయడిి NSA ని అనమతిి.
NSA ల పనిరనిి మరిరతిిటరి.వి సరవర కనషన (ఎసఎస / ఆరిి), వయకిగత వ, చ, ఫరమ, బ, ఇన, సజన, సబర -ఒక వ, వ, షి, వి, ఎనఎసఎఫడబ మరి అకరమ వ.వ “సరకి!” కక DNS సవ ("1.1.1.1") మరి VPN సవ ("క") న ఉపయిరని. వ! మి!" ఇటర అనభవ.విిగదక IP చి, బజరిర, క మరి RAY-ID లతిి కలపడ లకక ఆనిచడిి ఉపయగపడి.
ిి. న ఏమి?
ఒక హన.
దరి ఉచిత త. కిగలన జత చ.
ఉపయిచవద.
టరికరిి.

దయచి తదపరిినసిి: " ఎథి"


_ననిి_

మరి మరిత సమ

ఈ రిిటరిిగదలన మరి ఇతర సిిఎనలనిి "ది" వక ఉనన వల జి.

సమ

మరిత సమ


_ననిి_

ఏమియగలవ?


నకిల గిి

ిటర, ఫ, పియన, ఓప కలి, గదలనవి అధిిక ఛనల వల నకిల ఉనిిిి. ఇమి ఎప అడగమ. మ ఎప అడగమ. మి ఎప అడగమ. మి ఎప అడగమ. మిి ఎప అడగమ. మ సమషన ఎప అడగమ. సషలి అనసరిచమనిిమలి ఎప అడగమ. మషలి ఎప అడగమ.

నకిలన నమమవద.


🖼 🖼

🖼 Poster