0
7
Fork 6
Mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #Crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

11 KiB

Etiki meseleler

"Etika ýok bu kompaniýany goldamaň"

"Şereketiňiz ygtybarly däl. DMCA-ny ýerine ýetirjekdigiňizi aýdýarsyňyz, ýöne muny etmezlik üçin köp kazyýet işi bar."

"Diňe ahlak kadalaryna şübhelenýänlere senzura edýärler."

"Hakykat amatsyz we köpçüligiň öňünde has gowy gizlenýär öýdýärin." -- phyzonloop


maňa basyň

“CloudFlare” adamlary spamlaýar

“Cloudflare” “Cloudflare” däl ulanyjylara spam hatlaryny iberýär.

  • Diňe saýlan abonentlere e-poçta iberiň
  • Ulanyjy "bes et" diýende, e-poçta ibermegi bes ediň

Bu ýönekeý. Emma “Cloudflare” gyzyklanmaýar. “Cloudflare” öz hyzmatyny ulanmak ähli spamerleri ýa-da hüjümçileri duruzyp biljekdigini aýtdy. “Cloudflare” -ni işjeňleşdirmän nädip “Cloudflare” -ni duruzyp bileris?

🖼 🖼


maňa basyň

Ulanyjynyň synyny aýyryň

“Cloudflare” senzura negatiw synlar. “Cloudflare” -e garşy teksti Twitterde ýerleşdirseňiz, “Cloudflare” -iň işgärinden “, ok, bu däl” habary bilen jogap alyp bilersiňiz. Islendik syn sahypasynda negatiw syn goýsaňyz, senzura etmäge synanyşarlar.

🖼 🖼


maňa basyň

Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny paýlaşyň

“Cloudflare” -de uly yzarlama meselesi bar. “Cloudflare” ýerleşdirilen saýtlardan zeýrenýänleriň şahsy maglumatlaryny paýlaşýar. Käwagt hakyky şahsyýetiňizi bermegiňizi soraýarlar. Azar bermek, hüjüm etmek, aldamak ýa-da öldürmek islemeýän bolsaňyz, “Cloudflared” web sahypalaryndan daşda durmagyňyz has gowudyr.

🖼 🖼

maňa basyň

Haýyr-sahawat goşantlaryny bilelikde soramak

“CloudFlare” haýyr-sahawat goşantlaryny soraýar. Amerikan korporasiýasynyň oňat sebäpleri bolan telekeçilik däl guramalar bilen birlikde haýyr-sahawat soramagy gaty gorkunçdyr. Adamlary petiklemek ýa-da başga adamlaryň wagtyny ýitirmek isleseňiz, “Cloudflare” -iň işgärleri üçin käbir pizzalary sargyt edip bilersiňiz.


maňa basyň

Saýtlary ýatyrmak

Sahypaňyz birden ýykylsa näme ederdiňiz? “Cloudflare” ulanyjynyň konfigurasiýasyny pozýar ýa-da hiç hili duýduryş bermezden hyzmaty duruzýar. Has gowy üpjün ediji tapmagyňyzy maslahat berýäris.


maňa basyň

Brauzer satyjy diskriminasiýa

“CloudFlare”, “Tor” -da brauzer däl ulanyjylara duşmançylykly çemeleşmek bilen, “Firefox” -y ulanýanlara artykmaçlyk berýär. Mugt däl javascript-i ýerine ýetirmekden ýüz öwürýän tor ulanyjylary hem duşmançylykly çemeleşýärler. Bu elýeterlilik deňsizligi, tor bitaraplygyndan hyýanatçylykly peýdalanmak we ygtyýarlykdan hyýanatçylykly peýdalanmak.

  • Çepden: Tor brauzeri, sagda: Chrome. Birmeňzeş IP adresi.

  • Çepden: Tor brauzeri Javascript ýapyk, Cookie açyk
  • Sagda: Chrome Javascript açyk, gutapjyk ýapyk

  • Tor (Clearnet IP) bolmasa QuteBrowser (kiçi brauzer)
Brauzer Bejergi
Tor Browser (Javascript açyk) girmäge rugsat berilýär
Firefox (Javascript açyk) giriş peseldi
Chromium (Javascript açyk) giriş peseldi
Chromium or Firefox (Javascript ýapyk) Giriş gadaganlandy
Chromium or Firefox (Gutapjyk ýapyk) Giriş gadaganlandy
QuteBrowser Giriş gadaganlandy
lynx Giriş gadaganlandy
w3m Giriş gadaganlandy
wget Giriş gadaganlandy

Ansat kynçylygy çözmek üçin näme üçin Audio düwmesini ulanmaly däl?

Hawa, ses düwmesi bar, ýöne Toruň üstünde hemişe işlemeýär. Bu habary basanyňyzda alarsyňyz:

Soňrak synanyşyň
Kompýuteriňiz ýa-da toruňyz awtomatiki talaplary iberip biler.
Ulanyjylarymyzy goramak üçin häzir haýyşyňyzy işläp bilmeris.
Has giňişleýin maglumat üçin kömek sahypamyza giriň

maňa basyň

Saýlawçylary basyp ýatyrmak

ABŞ-nyň ştatlarynda saýlawçylar ahyrky netijede ýaşaýan ýerindäki döwlet sekretarynyň web sahypasy arkaly ses bermek üçin hasaba alynýarlar. Respublikanlaryň gözegçiligindäki döwlet sekretary edaralary, “Cloudflare” arkaly döwlet sekretarynyň web sahypasyna proksi bermek arkaly saýlawçylary basyp ýatyrmak bilen meşgullanýar. “Cloudflare” -iň Tor ulanyjylaryna duşmançylykly çemeleşmegi, MITM-iň merkezleşdirilen global gözegçilik nokady hökmünde pozisiýasy we zyýanly roly, geljekki saýlawçylary hasaba alynmak islemeýär. Hususan-da liberallar şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini kabul edýärler. Saýlawçylary hasaba alyş blankalary, saýlawçynyň syýasy nukdaýnazary, şahsy fiziki salgysy, sosial üpjünçilik belgisi we doglan senesi barada möhüm maglumatlary ýygnaýar. Ştatlaryň köpüsi bu maglumatlaryň diňe bir bölegini köpçülige elýeterli edýär, ýöne “Cloudflare” kimdir biri ses bermek üçin hasaba alnanda şol maglumatlaryň hemmesini görýär.

Kagyzlaryň hasaba alynmagy “Cloudflare” -den geçmeýär, sebäbi maglumatlary girizmek üçin döwlet sekretarynyň işgärleri “Cloudflare” web sahypasyny ulanar.

🖼 🖼
  • Change.org ses ýygnamak we çäre görmek üçin meşhur web sahypasydyr. “hemme ýerdäki adamlar kampaniýalara başlaýarlar, goldawçylary ýygnaýarlar we çözgüt tapmak üçin karar berýänler bilen işleşýärler.” Gynansagam, “Cloudflare” -niň agressiw süzgüji sebäpli köp adam Change.org-a asla seredip bilmeýär. Olara haýyşnama gol çekmek gadagan edilýär, şeýlelik bilen olary demokratik prosesden çykarýarlar. “OpenPetition” ýaly bulutly däl platformany ulanmak meseläni çözmäge kömek edýär.
🖼 🖼
  • “Cloudflare” -niň “Afiny taslamasy” döwlet we ýerli saýlaw web sahypalaryna mugt kärhana derejesinde gorag hödürleýär. "Saýlawçylary saýlaw maglumatlaryna we saýlawçylary bellige alyp bilerler" diýdiler, ýöne bu ýalan, sebäbi köp adam sahypa asla seredip bilmeýär.

maňa basyň

Ulanyjynyň islegine ähmiýet bermezlik

Bir zady ret etseňiz, bu hakda e-poçta almajakdygyňyza garaşýarsyňyz. “Cloudflare” ulanyjynyň islegini äsgermezlik edýär we müşderiniň razylygy bolmazdan üçünji tarap korporasiýalary bilen maglumatlary paýlaşýar. Mugt meýilnamasyny ulanýan bolsaňyz, käwagt abuna ýazylmagyny haýyş edip size e-poçta iberýärler.


maňa basyň

Ulanyjynyň maglumatlaryny pozmak barada ýalan sözlemek

Öňki “cloudflare” müşderisiniň blogyna görä, “Cloudflare” hasaplary pozmak barada ýalan sözleýär. Häzirki wagtda hasaby ýapanyňyzdan ýa-da aýyranyňyzdan soň köp kompaniýalar maglumatlaryňyzy saklaýarlar. Gowy kompaniýalaryň köpüsi bu barada gizlinlik ýörelgelerinde ýatlaýarlar. Bulut? No.ok.

2019-08-05 CloudFlare hasabymy aýyrjakdyklaryny tassyklady.
2019-10-02 CloudFlare-den "men müşderi bolanym üçin" e-poçta aldym

“Cloudflare” “aýyrmak” sözi hakda bilmeýärdi. Eger hakykatdanam aýyrylan bolsa, näme üçin bu öňki müşderi e-poçta aldy? Şeýle hem, “Cloudflare” -niň gizlinlik ýörelgesinde bu barada agzalmaýandygyny aýtdy.

Täze gizlinlik syýasaty, bir ýyllap maglumatlary saklamak barada hiç zat aýtmaýar.

Gizlinlik syýasaty LIE bolsa, “Cloudflare” nädip ynanyp bilersiňiz?


maňa basyň

Şahsy maglumatlaryňyzy saklaň

“Cloudflare” hasabyny pozmak gaty kyn.

"Hasap" kategoriýasyny ulanyp, goldaw biletini iberiň,
we habar bölüminde hasabyň öçürilmegini haýyş ediň.
Öçürilmegini talap etmezden ozal hasabyňyzda domen ýa-da kredit kartoçkalary bolmaly däldir.

Bu tassyklama e-poçta alarsyňyz.

"Öçürmek haýyşyňyzy gaýtadan işläp başladyk" ýöne "Şahsy maglumatlaryňyzy saklamagy dowam etdireris".

Muňa "ynanyp" bilersiňizmi?


_klaku min_

Mi nuligis abonon kaj ricevis tro multajn retpoŝtojn

La uzanto nuligis sian 'Cloudflare stream' abonon kaj li ricevas retpoŝtajn memorigilojn ĉiutage por rememorigi lin pri nuligita abono. Ne estas malaprobita butono. Kiel vi ĉesas ĉi tiun frenezon?

Cloudflare diris al ĉi tiu uzanto kontakti subtenteamo kaj peti ĉiujn viajn enhavojn forigi.


Aliaj informoj


Indiki sahypa dowam etmegiňizi haýyş edýäris: Kion vi povas fari por rezisti kontraŭ Cloudflare?

🖼 🖼